2015-07-25 Sydney, Australia

2015-07-25 Sydney Opera House, Australia